Víno a bobule
Víno a bobule

Reklamační řád prodeje vína, sommelierských doplňků a služeb

Základní ustanovení:
Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti mezi Kupujícím a provozovatelem (ResVinia, spol. s r. o., se sídlem Malhostovice 39, 666 03 Tišnov, IČ – 29185360, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 64037)  internetového obchodu a vztahuje se na všechno zakoupené zboží a služby poskytnuté na www.vinoabobule.cz..
Tento reklamační řád je vypracován v souladu s právním řádem České republiky, a to se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.

Záruční doba:
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží (vína a sommelierských doplňků) Kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. U sommelierských doplňků a skla je záruční doba 24 měsíců.

Rozpor s kupní smlouvou:
V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kontrola zásilky:
Při převzetí zásilky je Kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je Kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo Kupujícího uplatnit reklamaci u Prodávajícího.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Reklamace na kvalitu a jakost vín jsou automaticky uznávány v případě prokazatelných senzorických vad, vinný kámen není důvod k reklamaci, je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín.

Uplatnění reklamace:
Místem pro uplatnění reklamace je vždy provozovna Prodávajícího. Zboží lze doručit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí uvedených ve způsobu uplatnění reklamace našeho reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží Kupujícímu zasláno, dopravu hradí Prodávající.

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Způsob uplatnění reklamace:
Zašlete reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na adresu naší provozovny. Pro uznání reklamace je nutné odeslat zboží v originálním balení, se všemi součástmi (korek, krabičky, visačky, apod.). Dále zašlete i Vaše bankovní spojení, pro případ vrácení peněz.

Kontakt pro reklamaci:
Provozovna Malhostovice 39: 
666 03 Malhostovice
MVDr. Dana Odehnalová, MBA
Tel.:+420 603 544 605
E-mail: odehnalova@resvinia.cz

Řešení reklamace uplatněné Kupujícím:
Reklamace včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo může od smlouvy odstoupit.
Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti Kupujícího.

Neoprávněná reklamace:
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) bude prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám a charakteru daného zboží, neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami  nebo vyšší mocí. Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním vína. Víno doporučujeme skladovat na tmavém místě při teplotě do 14°C a v poloze naležato, kdy nevysychá korek.

Zboží ve vašem košíku


Váš košík je prázdný

Poptávky vín

Spolupracujeme s více než 40 ti vinařskými firmami z ČR. V případě zájmu Vám připravíme nabídku vín na míru s popisem a zašleme na Vámi uvedenou mailovou adresu. Stačí poptávku odeslat na odehnalova@resvinia.cz. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění p ... více

Archiv aktualit
Jak jste se o e-shopu www.vinoabobule.cz dozvěděli?
  • Ze serverů pro vyhledávání zboží (25,25%)
  • Ze serverů pro vyhledávání firem (10,00%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (9,84%)
  • Z textové reklamy na internetu (10,49%)
  • Od známého (14,43%)
  • Z jiného zdroje (30,00%)